WYNAJEM
SPRZEDAŻ

OKRES ROZLICZENIOWY

LICZBA POZIOMÓW

STAN NIERUCHOMOŚCI

wysoki standard

idealny

bardzo dobry

po remoncie

odnowione

do odświerzenia

do remontu

do wykończenia

w budowie

POWIERZCHNIA DODATKOWA

loggia

balkon

drzwi balkonowe

taras

garaż

parking

parking podziemny

komora lokatorska

piwnica

strych

ogród

basen

sauna

miejsce na rower

PIĘTRO

LICZBA KONDYGNACJI

CENA

POWIERZCHNIA

ILOŚĆ POKOI

REGULAMIN

DEFINICJE
Serwisy - serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których świadczy on Usługi. Umieszczone są pod adresami praca.polskieinfo.eu, przewozy.polskieinfo.eu, nieruchomosci.polskieinfo.eu, uslugi.polskieinfo.eu

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z niewymagających logowania Usług oferowanych przez Serwisy bez korzystania z Konta.

Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu.

Usługobiorca - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Konto - zasoby i ustawienia Usługobiorcy umożliwiające mu zarządzanie Usługami

Formularz Rejestracyjny - formularz, którego wypełnienie przez Użytkownika służy do założenia konta

Regulamin - niniejszy regulamin


§1 UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisach PolskieInfo.eu jest dobrowolne.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem. 
3. Przed rejestracją Konta Usługobiorca powinien przyjąć warunki określone w Regulaminie. Brak zgody na ich przyjęcie uniemożliwia korzystanie z Serwisów należących do portalu PolskieInfo.eu.
4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług PolskieInfo.eu będzie przestrzegał zasad oraz warunków zawartych w regulaminie.
5. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
*dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług oferowanych przez PolskieInfo.eu;
*dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz w danych Konta Usługobiorcy zgodne są z prawdą;
*wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w Formularzu Rejestracyjnym, przez administratora;
*zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku umieszczonego na Koncie dla celów świadczenia przez Usługodawcę usług w Serwisie;
*jestem pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnmego uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę;
*treści umieszczane przeze mnie w serwisie nie będą naruszać praw autorskich i osobistych;
*jestem jedyną osobą odpowiedzialną za działania mające miejsce w ramach mojego Konta u Usługodawcy.


$2 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W momencie rejestracju Konta Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.
2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
3. Usługobiorca ma prawo wglądu, ja również prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia ich z bazy przez Usługodawcę.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawdą lub nieaktualności podanych przez Usługobiorcę w Formularzy Rejestracyjnym danych Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
5. W celu uzyskania dostępu do pewnych części Serwisów i Usług Użytkownik musi założyć Konto w portalu PolskieInfo.eu.
6. Użytkownik powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny dokłądnymi i prawdziwymi informacjami. 
7. Usługobiorca powinien utrzymywać własne hasło do Konta w poufności.
8. Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadamiać Usługobiorcę o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa oraz przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione.


§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Rejestracji w serwisie nie mogą dokonać:
- osoby niepełnoletnie;
- osoby, wobec których został wydany zakaz otrzymywania Usług lub korzystania z nich na podstawie przepisów prawa kraju, w którym przebywa, lub z którego mógłby uzyskać dostęp do Usług
2. Zarejestrowani Usługobiorcy zobowiązują się w szczególności do:
*powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Usługobiorców, w tym: gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Usługobiorcach;
*powstrzymanie się od działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisów;
*powstrzymanie się od działań polegających na niszczeniu, zmianie, uszkadzaniu i utrudnianiu dostępu do Konta innym Usługobiorcom;
*powstrzymanie się od działań na szkodę Usługodawcy oraz innych Usługobiorców
3. Zabrania się na wykorzystanie Serwisów w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem. 
Szczególnie zabronione jest: umieszczanie treści erotycznych lub pornograficznych, treści naruszających międzynarodowe normy prawne i etycznych, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, etniczną, religiją i kulturową). 
Zabrania się umieszczania treści naruszających dobra osobiste i obrażających godność innych osób.
4. Niedozwolone jest rozsyłanie spamu, niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.


§4 ZASADY BLOKOWANIA KONTA
1. Zablokowanie konta może nastąpić w przypadku:
*naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu;
*podejmowania przez Usługobiorcę działań na szkodę innych Usługobiorców lub Usługodawcy;
*umieszczenia w Serwisach lub Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisów;
*umieszczenia treści chronionych prawami autorskimi;
*umieszczenie przez Usługobiorcę konta fikcyjnego z nieprawdziwymi danymi osobowymi lub umieszczenie cudzego wizerunku;
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania umieszczonych przez Usługobiorcę ogłoszeń, które uzna za sprzeczne z Regulaminem;
3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Usługobiorców.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z funkcji Serwisów, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni wyłącznie na stronie serwisu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Usługobiorców niezgodnie z celem działania Serwisów
5. Strona może zawierać hiperłącza do innych witryn nienależących do Usługodawcy lub nie podlegających kontroli Usługodawcy. Usługodawca nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych poprzez takie witryny lub w takich zasobach.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę „są takie a nie inne”, dlatego też Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.
3. W szczególności Usługodawca nie składa Usługobiorcy oświadczeń ani zapewnień, że:
* korzystanie przez Usługobiorcę z Usług spełni jego oczekiwania;
* korzystanie przez Usługobiorcę z Usług będzie nieprzerwane terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek;
*informacje uzyskane przez Usługobiorcę w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne;
*wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Usługobiorcy w ramach Usług zostaną usunięte.

PRACA MIESZKANIA PRZEWOZY USŁUGI

Masz jakieś sugestie?

Jeśli chesz pomóc nam w rozwijaniu naszego portalu prześlij mam swoje sugestie

Przewozy, Busy Polska Holandia, do Holandii