WYNAJEM
SPRZEDAŻ

OKRES ROZLICZENIOWY

LICZBA POZIOMÓW

STAN NIERUCHOMOŚCI

wysoki standard

idealny

bardzo dobry

po remoncie

odnowione

do odświerzenia

do remontu

do wykończenia

w budowie

POWIERZCHNIA DODATKOWA

loggia

balkon

drzwi balkonowe

taras

garaż

parking

parking podziemny

komora lokatorska

piwnica

strych

ogród

basen

sauna

miejsce na rower

PIĘTRO

LICZBA KONDYGNACJI

CENA

POWIERZCHNIA

ILOŚĆ POKOI

REGULAMIN

Regulamin portalu

§ 1

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przewozy.polskieinfo,eu zwane dalej „Operatorem” ustala i wprowadza do stosowania niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa rodzaje, zasady i zakres świadczenia przez Operatora Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej pod adresem przewozy.polskieinfo.eu i aplikacji mobilnej „Polskie Info Przewozy”

§ 2 Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Bilet – dokument elektroniczny upoważniający Zleceniobiorcę do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie, na określonych zasadach oraz za określoną cenę; Bilet zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) uznawany jest za fakturę. Przesyłanie biletu odbędzie się zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
 2. Bilet Ulgowy - Bilet upoważniający do przejazdu z zachowaniem ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami,
 3. Formularz – kwestionariusz umieszczony na podstronie umożliwiającej zakup Biletu;
 4. Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca zamieszkania
 5. Platforma – system stron internetowych stworzonych przez Operatora, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Operatora oraz Przewoźników, dla których Operator świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i innych Usług, dostępny pod adresem URL www.przewozy.polskieinfo.eu lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
 6. Przewoźnik – przewoźnik, na rzecz którego Operator świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;
 7. Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Operatora drogą elektroniczną na Platformie;
 8. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
 9. Operator – PolskieInfo.eu
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

§ 3

 1. Na podstawie Regulaminu Operator w ramach Platformy świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży Biletów oraz przesyłaniu Biletów,
 2. Operator rozpatruje także reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.
 3. Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
  • wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży; w przypadku zakupu Biletu Ulgowego, wybór odpowiedniej ulgi ustawowej;
  • w przypadku gdy na dany przejazd dostępny jest Bilet określający przydział wolnego miejsca w pojeździe – wybór numeru miejsca;
  • w przypadku gdy na dany przejazd dostępny jest Bilet określający przydział miejsca w określonym standardzie lub klasie – wybór standardu lub klasy;
  • zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu,
  • wybór sposobu płatności za Bilet,
  • potwierdzenie przez Operatora realizacji transakcji sprzedaży biletu,
  • dostarczenie przez Operatora potwierdzenia realizacji zamówienia oraz biletu odbędzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio na Platformie poprzez wygenerowanie określonego dokumentu.
 4. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej lub systemu płatności online – Dotpay,
 5. Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Operatora (§3 pkt 3 ppkt d).
 6. Potwierdzenie realizacji zamówienia i Bilet Operator dostarczy Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
 7. Usługobiorca może kontaktować się z Operatorem poprzez:
  • stronę FAQ (najczęściej zadawane pytania),
  • pocztę elektroniczną wysyłaną na adres biuro@polskieinfo.eu
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 791 724 312
 8. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostarczania Usługi ze względów technicznych (prace konserwacyjne, aktualizacyjne)

§ 4

 1. Reklamacje dotyczące Usługi świadczonej przez Operatora Usługobiorca może składać:
  • Drogą elektroniczną poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@polskieinfo.eu
  • listem,
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko (lub nazwę firmy),
  • adres zamieszkania (lub siedziby firmy),
  • określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu,
  • przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • numer Biletu – numer ewidencyjny,
  • datę zakupu Biletu i określony w nim termin przejazdu,
  • wysokość kwoty odszkodowania, jeśli Zleceniobiorca żąda od Operatora jej wypłaty,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności – tylko w wypadku, jeśli Zleceniobiorca żąda od operatora konkretnej kwoty odszkodowania,
  • podpis Usługobiorcy (jeśli zgłasza on reklamację pisemnie).
 3. Operator powiadomi Usługobiorcę listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail o wyniku rozpoznania sprawy w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 5

 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest PolskieInfo.eu
 2. Dane osobowe Zleceniobiorców zbierane są wyłącznie w celu przygotowania i realizacji sprzedaży Biletów,
 3. Dane osobowe Zleceniobiorców mogą być wykorzystywane przez Operatora w celach marketingowych, tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniobiorcy. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 4. Zleceniobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Biletu jest podanie przez Zleceniobiorcę wszystkich wymaganych danych osobowych, wskazanych w Formularzu.
 6. Operator przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Operator zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
 7. Usługobiorcy przysługuje każdorazowo prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji i zmiany.
 8. Operator może wykorzystywać Dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści Formularza.
 9. Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Platformy na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera celem dostosowania i zoptymalizowania treści usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań Usługobiorcy. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych elementów Platformy oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług

§ 6

 1. Wszelkie prawa do zawartości Platformy w tym prawa do jego układu, baz danych, elementów graficznych, tekstowych i dźwiękowych są zastrzeżone.
 2. Korzystanie z treści umieszczonych na Platformie nie jest tożsame z nabyciem przez użytkowników Platformy jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach.
 3. Użytkownicy Platformy mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 4. Zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób elementów Platformy w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na Platformie, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Platformy (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”).
 5. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Platformy podmiotom naruszającym zasady określone w niniejszym Regulaminie.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Dla interpretacji terminów wskazanych niniejszej Polityce bezpieczeństwa stosuje się słowniczek Regulaminu.
 2. Administratorem danych jest Operator – Net-Atak.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami „RODO” tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane są przechowywane z dochowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami przepisów prawa i zasadami wiedzy.
 5. W trosce o Państwa prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane dobrowolnie w formularzu na Platformie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Operator jest administratorem danych Usługobiorców. Jeśli posiadasz Konto lub dokonujesz zakupu na Platformie, to przetwarzamy Twoje dane, które wpisałeś w formularzu na Platformie.
 2. Operator jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym w szczególności RODO,
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Usługobiorcę
 5. Usługobiorca, którego danymi administrujemy ma prawo:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Operatora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@polskieinfo.eu.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zaprzestaniu świadczenia usług bądź cofnięciu zgody tylko jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Operator ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Operator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Platforma używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry te pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych tylko serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą:
  • adresu IP,
  • typu wykorzystywanej przeglądarki,
  • języka,
  • rodzaju systemu operacyjnego,
  • dostawcy usług internetowych,
  • informacji o czasie i dacie,
  • lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • Zebrane dane poprzez monitorowanie i sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, służą usprawnieniu funkcjonowania serwisu zapewniając zoptymalizowaną nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
   • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PolskieInfo.eu w celu optymalizacji działań.
   • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
    • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
   • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
PRACA MIESZKANIA PRZEWOZY USŁUGI

Masz jakieś sugestie?

Jeśli chesz pomóc nam w rozwijaniu naszego portalu prześlij mam swoje sugestie

Przewozy, Busy Polska Holandia, do Holandii